ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Διάλογος και ανταλλαγή εμπειριών για διαμόρφωση από κάθε περιφέρεια στρατηγικής και σχεδίου δράσης για έρευνα και τεχνολογία.

Ν Χρυσόγελος: Ομιλία στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου
«Οι περιφέρειες έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πρόκληση, να προωθήσουν τον διάλογο με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και γενικότερα με την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, αλλά και τους νέους ερευνητές και φοιτητές, ώστε να διαμορφώσουν στρατηγική και σχέδιο δράσης για την έρευνα και καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο. Όταν μιλάμε, όμως, για έρευνα και καινοτομία στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής δεν πρόκειται για την έρευνα και καινοτομία που προωθούν κάποια μεγάλα ερευνητικά κέντρα - αυτό είναι αντικείμενο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 - αλλά εκείνες που εντοπίζουν τα δυνατά χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας, ιεραρχούν προτεραιότητες ανάλογα με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους και οδηγούν στην επιλογή των δραστηριοτήτων που είναι κατάλληλες για αυτές.

Για την περίοδο 2014-2020, η έρευνα και καινοτομία - κοινωνική, οικολογική, τεχνολογική κ.α. - είναι μια από τις εννέα θεματικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. Η εκπόνηση στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την έρευνα και καινοτομία είναι προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των σχετικών προσπαθειών, αλλά και πηγή ευκαιριών για κοινωνική συνοχή, απασχόληση και βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες σε ένα πλαίσιο σεβασμού του περιβάλλοντος», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, με αφορμή την ψήφιση στις 14/1/2014, από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, της σημαντικής για τις περιφέρειες έκθεσης «Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής» (A7-0462/2013).
Ο Νίκος Χρυσόγελος ήταν εισηγητής εκ μέρους της Ομάδας των Πράσινων στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ μίλησε σχετικά και στην Ολομέλεια. Οι τροπολογίες του σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των διαφόρων κοινωνικών φορέων στη διαμόρφωση της στρατηγικής, καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων των περιφερειών και των φορέων στον σχεδιασμό και εφαρμογή της στρατηγικής είχαν ενσωματωθεί στην τελική μορφή της έκθεσης.

Ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε: «Λόγω της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης, η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για προώθηση της κοινωνικής, τεχνολογικής και οικολογικής έρευνας και καινοτομίας μέσω της αποκέντρωσης αυτών και της μεταφοράς των αποφάσεων σε μεγάλο βαθμό στις περιφέρειες. Η κάθε περιφέρεια είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της «στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης» να συζητήσει ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, να ιεραρχήσει τις προτεραιότητές της ανάλογα με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της, να επιλέξει τις δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ίδια. Έτσι, θα ενισχυθούν η οικονομική και οικολογική βιωσιμότητα, η κοινωνική συνοχή, η περιφερειακή ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας σε κάθε περιφέρεια.

Επειδή οι διαθέσιμοι πόροι, δημόσιοι και ιδιωτικοί, στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες δεν είναι απεριόριστοι, χρειάζεται να διαθέτουμε τους πόρους με αποτελεσματικό τρόπο, και με στόχο να μεγιστοποιείται το κοινωνικό όφελος και να ενδυναμώνεται η κοινωνική συνοχή. Για να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα χρειάζονται επίσης συνέργειες μεταξύ του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και των διαρθρωτικών ταμείων, μεταξύ περιφερειών και ερευνητικών δομών, προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα που παρατηρείται μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά την καινοτομία.

Αλλά πώς θα προωθηθεί η έρευνα και η καινοτομία σε κάθε περιφέρεια και από τη βάση της κοινωνίας; Επειδή δεν έχουν όλες οι περιφέρειες ερευνητικά κέντρα και εμπειρία σε θέματα καινοτομίας, χρειάζεται στρατηγική σε κρατικό και περιφερειακό επίπεδο που θα διαμορφώνεται μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, των μμε, της αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας αλλά και συνεργασίες σε διαπεριφερειακό επίπεδο για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.

Άλλες περιφέρειες έχουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, άλλες δεν έχουν καν ξεκινήσει την επεξεργασία των σχεδίων στρατηγικής και του σχεδίου δράσης, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι περιφέρειες που δεν έχουν εμπειρία σε θέματα έρευνας και καινοτομίας χρειάζεται να συνεργαστούν με άλλες περιφέρειες, να αξιοποιήσουν την παροχή συμβουλών και την υποστήριξη που προσφέρουν η Γενική Διεύθυνση REGIO, η Γενική Διεύθυνση RTD και άλλες σχετικές Γενικές Διευθύνσεις της Κομισιόν, καθώς και η πλατφόρμα της Σεβίλλης, ώστε να κερδίσουν από τις καλές πρακτικές, όχι να προσπαθούν να τις αντιγράψουν, αλλά να τις προσαρμόσουν στα δικά τους χαρακτηριστικά.

Είναι σημαντικό, όμως, να ενισχυθεί με κάθε τρόπο και η ανταλλαγή νέων ερευνητών μεταξύ περιφερειών αλλά και η συμμετοχή των νέων ερευνητών και των φοιτητών στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας στις περιφέρειες, ώστε να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει σήμερα στα θέματα έρευνας και καινοτομίας μεταξύ των διαφορών περιφερειών».Δείτε περισσότερα : Εισήγηση του Νίκου Χρυσόγελου στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/perifereiaki-anaptyksi/item/3313-research_innovation_regional
Δείτε το βίντεο με την ομιλία : http://youtu.be/t73YL2-j-Yw

Δεν υπάρχουν σχόλια: