ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Παγκόσμια Διακήρυξη του Μπαλί 2007, ώρα για δεσμέυσεις

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ /GLOBAL GREENS

Παγκόσμια Διακήρυξη του Μπαλί 2007


Όντας σε συναγερμό από την ταχύτητα της κλιματικής αλλαγής και από την ανεπαρκή δράση, ιδιαίτερα εκείνων των χωρών που φέρουν τις μεγαλύτερες ευθύνες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι Πράσινοι του Κόσμου καλούν τη Συνδιάσκεψη του Μπαλί να συμφωνήσει σε μια δέσμευση διαπραγμάτευσης για την καθιέρωση, από το 2009 τουλάχιστον, ενός δεσμευτικού καθεστώτος για τις παγκόσμιες μειώσεις αερίων του θερμοκηπίου που είναι απαραίτητες για να αποφύγουμε την επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος.


Οι Πράσινοι του Κόσμου καλούν για μια απόφαση στο Μπαλί για:

· Να χτίσουμε πάνω στις βασικές αρχές και μηχανισμούς της Σύμβασης του ΟΗΕ (UNFCCC) και του Πρωτοκόλλου του Κυότο λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές και διαφοροποιημένες ευθύνες.

· Να τεθεί ένας μακροπρόθεσμος στόχος του περιορισμού της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε κάτω από +2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα.

· Να απαιτηθεί η μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% τουλάχιστον μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, με δεσμευτικούς στόχους για τις βιομηχανικές χώρες και ευρύτερη παγκόσμια συμμετοχή στις προσπάθειες μείωσης, ιδιαίτερα από τις αναδυόμενες οικονομίες μέσα από δίκαιους και αναλογικούς στόχους.

· Να συμπεριληφθεί αποτελεσματική και προβλέψιμη χρηματοδότηση για την προσαρμογή, πρωτοβουλίες για να αποφευχθεί η αποδάσωση και η υποβάθμιση των δασών και για να μειωθούν οι εκπομπές από τη χρήση γης.

· Να σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στη διευκόλυνση της μεταφοράς καθαρής τεχνολογίας και της εφαρμογής της.

· Να συμπεριληφθεί η προώθηση βιώσιμων αγροτικών πρακτικών και

· Να τεθεί στόχος να καθιερωθεί μια τέτοια διεθνής συμφωνία μέσα στο 2009.

Οι Πράσινοι του Κόσμου τονίζουν ότι η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου δεν πρέπει να οδηγεί σε άλλες απειλές όπως ο πυρηνικός κίνδυνος, περιλαμβανομένης της διάδοσης των πυρηνικών, το ρίσκο τρομοκράτες να αναλάβουν τον έλεγχο πυρηνικής τεχνολογίας, ή τις απειλές που τίθενται από την αδυναμία να διατεθούν με ασφάλεια τα πυρηνικά απόβλητα. Η πυρηνική ενέργεια πρέπει να παραμείνει αποκλεισμένη από τους μηχανισμούς που στοχεύουν στην προώθηση της μείωσης των εκπομπών μέσα από το διεθνές νομικό πλαίσιο για το κλίμα.

Η κλιματική αλλαγή πρέπει να αναγνωριστεί σαν ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παγκόσμιας ισότητας, με επιπλοκές ασφαλείας που μπορεί να απειλήσουν την παγκόσμια ειρήνη. Οι Πράσινοι του Κόσμου επισημαίνουν ότι η εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης είναι θεμελιώδης για την επιτυχία της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα, και υποστηρίζουν την αρχή της σύγκλισης των παγκόσμιων κατά κεφαλήν εκπομπών.

Οι Πράσινοι του Κόσμου είναι πεπεισμένοι ότι μια κοινωνία με ελάχιστη ή μηδενική καύση άνθρακα είναι δυνατή και μπορεί να συνδυαστεί με αυξημένη ποιότητα ζωής. Για να το επιτύχουμε αυτό, είναι αναγκαίο να ξεκινήσουμε ένα μονοπάτι υποχρεωτικής μείωσης των εκπομπών για τις επόμενες δεκαετίες για να διασφαλίσουμε επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και τις τεχνολογίες που εξοικονομούν πόρους και τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι Πράσινοι του Κόσμου θεωρούν επιτακτικό οι παγκόσμιες εκπομπές να φτάσουν στο ανώτατο όριό τους έως το 2015, κι από εκεί κι έπειτα οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων να πέσουν σε ένα επίπεδο που είναι βιώσιμο από την απορροφητική ικανότητα των φυσικών δεξαμενών, αναγνωρίζοντας τα ανησυχητικά πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία ότι αυτή η ικανότητα μειώνεται.

Οι βιομηχανικές χώρες πρέπει να παίξουν έναν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Πράσινοι του Κόσμου καλούν τις αναπτυγμένες χώρες να δεσμευτούν σε μειώσεις στις χώρες τους τουλάχιστον κατά 30% μέχρι το 2020 και 80% έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Η αποδάσωση και η υποβάθμιση των δασών, ειδικά των τροπικών δασών, χρειάζεται να αντιμετωπιστεί στο διεθνές πλαίσιο της κλιματικής πολιτικής. Οι Πράσινοι του Κόσμου καλούν για επείγουσα συμφωνία για να αναπτυχθούν αποτελεσματικά μέτρα παγκόσμια, ιδιαίτερα για να αντιστραφούν οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με την επέκταση των αγροκαυσίμων. Μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει να βλάπτουν τη Βιοποικιλότητα, το νερό και τη φύση. Πρέπει να σεβαστούν τα δικαιώματα των τοπικών κοινοτήτων και να είναι δίκαια για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι Πράσινοι του Κόσμου καλούν για ένα παγκόσμιο σύστημα μέτρησης της βιοποικιλότητας συνδεδεμένο με βελτιωμένα συστήματα μέτρησης των εκπομπών του άνθρακα.

Οι Πράσινοι του Κόσμου επιμένουν ότι το διεθνές πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα πρέπει επίσης να παρέχει ανεξάρτητη και προβλέψιμη χρηματοδότηση για να βοηθήσει τις τρωτές χώρες που έχουν χαμηλά εισοδήματα να προσαρμοστούν στην ήδη αναπόφευκτη κλιματική αλλαγή.

Οι Πράσινοι του Κόσμου υποστηρίζουν το Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ) σαν ένα μέσο προώθησης φιλικών στο κλίμα τεχνολογιών αλλά τονίζουν με έμφαση ότι, σαν ένας μηχανισμός αντιστάθμισης, είναι μόνο μια προσωρινή λύση. Οι Πράσινοι του Κόσμου τονίζουν ότι η χρήση ευέλικτων μηχανισμών πρέπει να είναι συμπληρωματική στις εγχώριες μειώσεις.

Πράσινοι του Κόσμου / Global Greens

Δεν υπάρχουν σχόλια: