ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Έκθεση Ευρωκοινοβουλίου για επιπτώσεις των πολιτικών της τρόικα σε απασχόληση και κοινωνική συνοχή .

Ν. Χρυσόγελος: Να προσαρμοστεί η δημοσιονομική πολιτική στις ευρωπαϊκές αξίες και πολιτικές. 

«Το αρχικό σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου για τις επιπτώσεις των πολιτικών που προωθεί η τρόικα στην απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή και στον κοινωνικό διάλογο καθιστά συνυπεύθυνη την τρόικα για τις συνέπειες αυτών των πολιτών. Οι ευρωβουλευτές ζητάνε όλες οι αποφάσεις να είναι συμβατές με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, την Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης καθώς και την Στρατηγική Ευρώπη 2020 που υποχρεώνουν στην προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, στην εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, σε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, στην προστασία της υγείας, στο σεβασμό των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων και αναγνωρίζουν την ανάγκη για κοινωνικό διάλογο και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις αποφάσεις », δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, η Βουλή, τα Περιφερειακά Συμβούλια αλλά και οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να διδαχθούν από τον τρόπο που λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο, να αξιοποιήσουν την σημαντική διαδικασία λογοδοσίας κι αξιολόγησης που έχει ξεκινήσει και να προχωρήσουν σε ουσιαστικό διάλογο για την αξιολόγηση των πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής και των επιπτώσεών τους σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο σε όλους τους τομείς. Στόχος πρέπει να είναι όχι απλώς η ανάλυση των επιπτώσεων αλλά η διαμόρφωση ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου της χώρας από την κρίση που θα είναι κοινωνικά δίκαιο και ισορροπημένο», τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος. 

Αναλυτικά για το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου.


Με πρωτοβουλία των Πράσινων το Ευρωκοινοβούλιο έχει ξεκινήσει μια σημαντική διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων των πολιτικών της τρόικα στις χώρες της κρίσης. Μετά την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, στη διαδικασία έχει μπει και η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία έχει συντάξει σχέδιο έκθεσης για τις επιπτώσεις των πολιτικών της τρόικα στην απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και τον κοινωνικό διάλογο στις 4 χώρες της κρίσης. Η Επιτροπή Απασχόλησης είχε επισκεφθεί πρόσφατα στην Ελλάδα ώστε να συγκεντρώσει στοιχεία για τη σύνταξη της έκθεσης, Το σχέδιο βρίσκεται σε διαβούλευση και θα συζητηθεί στις αρχές Ιανουαρίου του 2014.

Στην Έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων δηλώνεται  απερίφραστη πως η Τρόικα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων προσαρμογής στα Κράτη-Μέλη και ως εκ τούτου είναι συνυπεύθυνη για τις επιπτώσεις των προγραμμάτων αυτών. Η αναφορά αυτή είναι σημαντική διότι η Επιτροπή, κυρίως, μας έχει συνηθίσει σε κάθε ευκαιρία να μεταβιβάζει ευθύνες αναποτελεσματικότητας των προγραμμάτων προσαρμογής στις υπό διάσωση χώρες και να απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη, οποιοδήποτε συμπέρασμα μελετών επιπτώσεων, οποιωνδήποτε προτάσεων.

Ενδεικτικά στο σχέδιο Έκθεσης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων περιλαμβάνονται τα εξής:

- Αποτελεί υποχρέωση της Επιτροπής σύμφωνα με το Άρθρο 9 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λήψη αποφάσεων να λαμβάνονται υπόψη η προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, η εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η προστασία της υγείας.

- Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών -Μελών, πρέπει να είναι συνεπείς με τα Άρθρα 151 και 152 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορίζουν τον σεβασμό των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων και αναγνωρίζουν την ανάγκη για κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις αποφάσεις.

- Οι στόχοι της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την απασχόληση, τη μείωση της φτώχειας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, απέχουν πολύ από να επιτευχθούν, όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία των τεσσάρων χωρών όπου εφαρμόζονται προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής.

- Οι αποφάσεις της τρόικας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις μακροοικονομικές ανισορροπίες.

- Η τρόικα και κυρίως α Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρω-ομάδα, είναι απόλυτα συνυπεύθυνοι για τις συνθήκες και τους όρους εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, και ως εκ τούτου και για τις κοινωνικές συνέπειές τους.

- Τα προγράμματα σχεδιάστηκαν χωρίς μελέτες επιπτώσεων που να έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή την Επιτροπή Απασχόλησης, την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, τον Επίτροπο Απασχόλησης, την Ομάδα του Συμβουλίου «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές».

- Τα στοιχεία δείχνουν εντυπωσιακή αύξηση της συνολικής ανεργίας. Το πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας των νέων θα προκαλέσει διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές εργασίας των «υπό διάσωση» χωρών, σημαντικό πλήγμα των ευπαθών ομάδων από την κρίση και σημαντική απόκλιση από τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως της απασχόληση, που αποτελεί και τον κυριότερο δείκτη και υποδεικνύει την διαθεσιμότητα ανθρώπινου και χρηματοοικονομικού κεφαλαίου ώστε να διατηρηθεί το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο.

- Σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας αναφέρεται ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν κοπεί κονδύλια που προορίζονταν στην καταπολέμηση της φτώχειας. Η έκθεση τονίζει ότι oι λεπτομερείς παρεμβάσεις σε θέματα υγείας δεν επιτρέπονται από το Άρθρο 168(7) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζει ότι Συμβούλιο της Ευρώπης και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχουν κάνει ανακοινώσεις σχετικά με το πολύ υψηλό ποσοστό μειώσεων στις συντάξεις στην Ελλάδα και την ανάγκη σεβασμού της αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών.

- Απαιτείται η εκπόνηση λεπτομερών μελετών επιπτώσεων στις 4 χώρες ώστε να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στα κοινωνικά συστήματα προστασίας και πρόνοιας. Μετά την μελέτη των συμπερασμάτων των μελετών, να υπάρξει ειδική μέριμνα, πιθανώς με επιπλέον οικονομική βοήθεια, ώστε αποκατασταθεί η κοινωνική προστασία και οι δράσεις αντιμετώπισης της φτώχειας και να εξαιρεθούν όσα σχετικά επιβαρυντικά μέτρα περιλαμβάνονται στα προγράμματα προστασίας.

- Τέλος καλείται η Τρόικα να σεβαστεί ότι όλα τα μέτρα που επιβάλλονται θα προσαρμοστούν σε όσα ορίζονται στις διεθνείς συνθήκες και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης καθώς και στα οριζόμενα από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: