ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ:
Υπογράψτε για να σταματήσουν οι συμφωνίες TIIP και CETA!

Ανύπαρκτη σχεδόν η παρακολούθηση της βιοποικιλότητας

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Μιχάλη Τρεμόπουλου

Μεγάλο έλλειμμα στη σχετική περιβαλλοντική πολιτική της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας εντοπίζει ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος και ζητάει μέτρα και δεσμεύσεις για τη βελτίωση της παρακολούθησης των οικοτόπων και των ειδών τους.
Η ερώτηση που κατέθεσε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η εξής:

Στις 13 Ιουλίου 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με την κατάσταση διατήρησης άνω των 1.150 ειδών και 200 τύπων οικοτόπων που προστατεύονται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας (IP/09/1118).
Όπως αναφέρει η έκθεση:
«Συνολικά, περίπου στο 13% των περιφερειακών αξιολογήσεων οικοτόπων και στο 27% των περιφερειακών αξιολογήσεων ειδών, η κατάσταση χαρακτηρίστηκε «άγνωστη». Ο αριθμός των χαρακτηρισμών «άγνωστη» ήταν ιδιαίτερα αυξημένος για είδη της Νότιας Ευρώπης, με την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία να χαρακτηρίζουν ως «άγνωστη» την κατάσταση διατήρησης των αξιολογηθέντων ειδών στην επικράτειά τους σε ποσοστό άνω του 50%.

Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζει το θαλάσσιο περιβάλλον, όπου στο 57% των αξιολογήσεων θαλάσσιων ειδών και στο 40% περίπου των αξιολογήσεων θαλάσσιων οικοτόπων η κατάσταση διατήρησης χαρακτηρίζεται ως «άγνωστη».

Το ανησυχητικά υψηλό ποσοστό των ειδών, των οποίων η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «άγνωστη» στις παραπάνω Μεσογειακές χώρες, δηλώνει ένα μεγάλο έλλειμμα περιβαλλοντικής πολιτικής από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις. Η παρακολούθηση της κατάστασης των οικοτόπων και των ειδών έχει αποδειχτεί από ελλιπής έως ανύπαρκτη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαστρεβλωμένα συμπεράσματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα της κάθε χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα και πάντως εγγυάται ότι οι "άγνωστοι" οικότοποι και είδη δεν απολαμβάνουν της προστασίας που απαιτεί η σχετική κοινοτική νομοθεσία και δεν αποτελούν αντικείμενο διαχειριστικών σχεδίων και μέτρων.

Ερώτηση:
1. Έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια μέτρα, προκειμένου να αποκτήσουν η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία καλύτερη γνώση της κατάστασης των οικοτόπων και των ειδών τους;
2. Έχουν αναλάβει τα παραπάνω κράτη-μέλη κάποιες υλικές δεσμεύσεις για τη βελτίωση της παρακολούθησης των οικοτόπων και των ειδών τους; Αν ναι, ποιες είναι αυτές, και αν όχι, ποιες είναι οι θεσμικές τους υποχρεώσεις προς αυτήν την κατεύθυνση;

Η ανακοίνωση της Επιτροπής:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1118&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

Δεν υπάρχουν σχόλια: